ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ТӨЛБӨР ХОЙШЛУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ЗАГВАР, ХАВСАРГАХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНД

ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ТӨЛБӨР ХОЙШЛУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ТУХАЙ

......................................................................................... ХХК, иргэн /доогуур зурах/ нь

................................................................ төсөл хэрэгжүүлэхээр ........ оны ..... сарын ...... өдөр ........... тоот гэрээ байгуулж ........................... /................................................................./ төгрөгийн санхүүжилт ЖДҮХС-аас  авсан.

2020 оны 03 дугаар сарын 1-ний байдлаар ............................... төгрөгийн үлдэгдэлтэй. 

................................................................................................................................................ шалтгааны улмаас ........................................................................................................................... хүндрэлтэй нөхцөл байдал бий болсон тул Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 13 өдрийн  А-84 тоот тушаалын хүрээнд ..... саруудын зээлийн үндсэн төлбөрийг хавсралтаар хүргүүлж буй зээлийн эргэн төлөгдөх хуваарийн дагуу хойшлуулах хүсэлтэй байна.

Иймд дээрх хүсэлтийг үндэслэн зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт оруулж өгнө үү. Цаашид бид зээлийн гэрээний үндсэн үүргээ ханган биелүүлэхээ баталж байна.

Хүсэлт гаргасан                                                       /                     /

                                                                             тамга

2020 оны ...... сар ...... өдөр

 

ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ТӨЛБӨР ХОЙШЛУУЛАХ ХҮСЭЛТЭД ХАВСАРГАХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ ирүүлэхдээ дараах бичиг баримтын бүрдэлийг хангасан байх:

  • Зээлийн үндсэн төлбөр хойшлуулах хүсэлт /загварын дагуу/
  • Зээлийн эргэн төлөлтийн графикийн санал /III/01/2020-VI/30/2020 хооронд төлбөр зохих зээлийн үндсэн төлбөрийг 2020 онд багтаан хэрхэн төлж барагдуулах төлбөрийн график/
  • Үйл ажиллагааны орлого буурсан, түрээсийн өр төлбөрөө төлөх, үйл ажиллагааны зардлын өртэй байгаа болон ажлын байраа хадгалахад хүндрэлтэй байгааг нотлох бичиг баримт, дансны хуулга
  • Цаашид зээлийн гэрээний үүргээ ханган биелүүлэхэд зээлийн үндсэн төлбөрийг хойшлуулсан нь зээлийн гэрээг зөрчих үндэслэл болохгүй байх талаарх тодорхойлолт

Хүсэлтийн загвар татах бол ЭНД дарна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//