Сүүний тоног төхөөрөмжүүдийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгож байна

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө

100 ХУВЬ ТӨЛЖ АВАХ БОЛ

Бүрдүүлэх материал

 1. Аж ахуйн нэгжийн /иргэн/ ЖДҮХСанд хандсан хүсэлт.
 2. Мал тооллогын хуудас /А данс/
 3. Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт /ТҮЦ-машин/
 4. Харьяа ХХААГазрын эрчимжсэн мал, аж ахуй эрхэлдэгийг баталсан тодорхойлолт.
 5. Мөнгө төлсөн баримт /ЖДҮХСангийн Төрийн сан дах 100900037019 тоот дансанд тушаана./

УРЬДЧИЛГАА 30 ХУВЬ ТӨЛЖ АВАХ БОЛ

Бүрдүүлэх материал /Компани, иргэн/

 1. Аж ахуйн нэгжийн /иргэн/ ЖДҮХСанд хандсан хүсэлт.
 2. Харьяа ХХААГазрын эрчимжсэн мал, аж ахуй эрхэлдэгийг баталсан тодорхойлолт.
 3. Урьдчилгаа 30 хувь төлсөн баримт/ Урьдчилгааг ЖДҮХСангийн Төрийн сан дах 100900037019 тоот дансанд тушаана./
 4. Захирлын /иргэн бол тухайн иргэний/  иргэний үнэмлэхийн хуулбар. 5%
 5. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ 5%  /аж ахуйн нэгж нь 1-ээс дээш  гишүүнтэй бол тухайн эзэмшигчдээс итгэмжлэл авах/
 6. Барьцааны хөрөнгийн гэрчилгээ 5% /Өнгөт фото зургийн хамт/
 7. Барьцааны хөрөнгө хэд хэдэн хүний өмч бол тэр хүмүүсийн  нотариатаар батлуулсан итгэмжлэл 5%
 8. Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах компаний дүрэм 3%/үүсгэн байгуулагдахад зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагын тамга, тэмдэгээр баталгаажсан байх/.
 9. Барьцааны зүйлийг барцаалуулсан эсэх тухай лавлагаа 5%
 10. Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт /ТҮЦ-машин/
 11. Барьцааны хөрөнгийн итгэмжлэл хийлгэхдээ аж ахуйн нэгжийн нэр дээр хийлгэх/ Жишээ: ........................ ХХК-ийн захирал  /............................/-д

Бүрдүүлэх материал /Хоршоо/

 1. Хоршооны даргын иргэний үнэмлэхийн хуулбар 5%
 2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ 5%
 3. Барьцааны хөрөнгийн гэрчилгээ 5% /Өнгөт фото зурагтайн хамт/
 4. Барьцааны хөрөнгө хэд хэдэн хүний өмч бол       тэр хүмүүсийн  нотариатаар батлуулсан итгэмжлэл 5%
 5. Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах хоршооны дүрэм 3% /үүсгэн байгуулагдахад зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагын тамга, тэмдэгээр баталгаажсан байх/.
 6. Дарга, удирдах зөвлөлийн гишүүд томилсон тогтоол
 7. Зээл авахтай холбоотой хийсэн хурлын тэмдэглэл/протокол/, /Хурлын протоколд барьцаа хөрөнгийг нэг бүрчлэн тусгаж өгөх/ мөн уг хурлын тэмдэглэлд удирдах зөвлөлийн гишүүд нэг бүрчлэн гарын үсэг зурах.
 8. Барьцааны зүйлийг барьцаалуулсан эсэх тухай лавлагаа 5%   
 9.  Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт /ТҮЦ-машин/
 10. Жич:Итгэмжлэл, хурлын портоколоос бусад бичиг баримтаа Нотариатаар батлуулахгүй эх хувиар нь авчрах.
 11. Барьцааны хөрөнгийн итгэмжлэл хийлгэхдээ аж ахуйн нэгжийн нэр дээр хийлгэх  Жишээ: ........................ хоршооны дарга /............................/-д

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//