ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

1. Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан нь зээлийн хүсэлтийг үнэлсэн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү үнэлгээний аргачлалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх ажил, үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй этгээд нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ.

А. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Б. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний хуулбар

В. Уг ажлыг гүйцэтгэх багийн бүрэлдэхүүний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл.

Д. Байгууллагын товч танилцуулга

3. Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй.

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 04-р сарын 3-ний 17:30 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн байранд 2020 оны 04-р сарын 13 –ний өдрийн 17 цаг 30 минутын дотор ирүүлнэ үү.

5. Ажлын даалгавар (хавсралт 2 хуудас)

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам-13381,
Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын IX байр 13 тоот
Утас: 77485555

 

 

Зөвлөхийн Ажлын даалгавар

Ажлын зорилго:      Монгол улсын Жижиг, Дунд Үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах үнэлгээний аргачлалыг үнэлж, дүгнэлт өгөх

Хугацаа:                     Ажлын 10 хоног

Эхлэх хугацаа:         2020 оны 4 сарын ....

Байршил:                  Улаанбаатар хот, Монгол улс

 1. Оршил
 2. Үнэлгээний ажлын зорилго

Үнэлгээний ажлын ерөнхий зорилго нь Монгол улсын Жижиг, Дунд Үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах үнэлгээний аргачлалыг үнэлэхэд оршино. Ерөнхий зорилгын хүрээнд үнэлгээ нь дараах агуулгыг хамарсан байна. Үүнд:

 • Төслийн сонгон шалгаруулалтын эхний үе шат болох урьдчилсан үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтэд;
 • Төслийн сонгон шалгаруулалтын дараагийн үе шат болох нарийвчилсан үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн санхүүжилтийн эрсдэлийг тодорхойлох чадамж, баллын онооны оновчтой эсэхийг хамарна. 
 1. Ажил үүргийн хуваарь

Дээр дурдсан зорилгын хүрээнд үндэсний зөвлөх нь дараах ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

 • Жижиг, Дунд Үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах урьдчилсан болон нарийвчилсан үнэлгээний аргачлалыг шинжилж, үнэлэлт дүгнэлт, зөвлөмжийг өгөх;
 • Шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд шаардагдах өгөгдөл хангалттай байгаа эсэх, өгөгдөл цуглуулах үйл явцын чанар, өгөгдлийг хадгалах, олон нийтээс өгөгдөлд хандан нэвтрэх боломжийг үнэлэх, шинэ өгөгдлийг тодорхойлох, шаардлагатай баримт бичиг, мэдээлэл боловсруулах, олж авах;
 • Сонгон шалгаруулалтын үнэлгээний арга зүйн тохиромжтой, бодит нөхцөл байдалд нийцсэн, шалгуур үзүүлэлт  тус бүрийн оноог оновчтой эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт хийж, зөвлөмж боловсруулж өгөх;
 • Жижиг, Дунд Үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах үнэлгээний аргачлалд хийсэн шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт гаргаж, эцсийн тайлан боловсруулах.

4. Аргачлал

Үнэлгээг хийх аргачлал, техник арга барилыг мэдээллийн тодорхой хэрэгцээ, ажлын даалгаварт харуулсан асуудлууд, боломжит эх үүсвэр болон оролцогч талуудын тэргүүлэх чиглэлээс хамааран тодорхойлно. Зөвлөх нь хамааралтай бүх мэдээллийн эх сурвалжийг шинжлэн судалж, ярилцлага зохион байгуулах, судалгаа авах болон тоон болон чанарын бусад хэрэгслийг ашиглан үнэлгээнд шаардагдах мэдээллийг олж авна.

5. Хүлээгдэж буй үр дүн

Баг нь дараах ажлыг гүйцэтгэн, холбогдох тайланг ХХААХҮ Яамны харъяа Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд хүргүүлнэ. Үүнд:

 • Үнэлгээний эцсийн тайлан (үнэлгээний эцсийн тайлангийн төслийг холбогдох санал, зөвлөмжийн хамт хүлээн авснаас хойш 1 долоо хоногийн дотор ирүүлсэн байна).

6. Зохион байгуулалт
Зөвлөх байгууллага нь Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сантай гэрээ байгуулж ажиллах ба тус санд ажлаа тайлагнана. Сангаас зөвлөхийг ажлын байраар хангаж, шаардлагатай туслалцааг үзүүлнэ.
7. Ажил гүйцэтгэх хугацаа
Ажил гүйцэтгэх хугацаа ажлын 10 хоног.

8. Төлбөрийн нөхцөл

 • Төлбөрийг гүйцэтгэгчийн .... банкны ..... тоот дансанд гэрээ хийх үед 70 хувь, ажлаа хүлээлцсэний дараа үлдэгдэл 30 хувийг шилжүүлнэ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//