Авилгын эсрэг арга хэмжээ

Нийтэлсэн: 4 жилийн өмнө

  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

  Хууль тогтоомж

  Хөрөнгө, орлого, сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийн маягтууд

  1.   Авилгын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл.pdf
  2.   Авилгын эсрэг олон улсын өдөр
  3.   Ашиг сонирхолын зөрчлийн тухай мдэлэг, ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага.pdf
  4.   Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь гарын авлага материал.pdf
  5.   Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь.pdf
  6.   Авилгын эсрэг хууль.pdf
  7.   Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт(1).pdf

​  Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//